Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 
 
O Wydawnictwie
 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność wydawniczą.
Wydawnictwem kieruje Redaktor Naczelny – dr Ernest Kuczyński.
Organem opiniodawczym jest rada wydawnicza, w skład której wchodzą:
  1. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski – Redaktor Naczelny
  2. dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. PWSZ we Włocławku – Przewodniczącego Rady Wydawniczej
  3. prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński – zastępca Przewodniczącego Rady Wydawniczej
  4. dr hab. Jan Majer, prof. PWSZ
  5. dr Barbara Moraczewska, docent PWSZ we Włocławku
  6. dr inż. Małgorzata Wiśniewska
  7. dr Maciej Krzemiński.
Do kompetencji rady wydawniczej należy w szczególności:
  • opiniowanie planu działań wydawniczych,
  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem wydawnictwa,
  • opiniowanie rocznych sprawozdań Redaktora Naczelnego z działalności wydawnictwa.
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe we Włocławku zaznacza swoją obecność wśród wielu wydawnictw naukowych wydając trzy serie Zeszytów Naukowych. Najstarszą serią wydawniczą, której pierwszy tom ukazał się w 2003 roku są Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne. Redaktorem tej serii jest dr hab. Jan Majer, prof. PWSZ we Włocławku. W Rozprawach Humanistycznych publikowane są przede wszystkim artykuły pracowników Zakładu Filologii Angielskiej, Zakładu Filologii Germańskiej i Rosyjskiej oraz zaproszonych autorów i dotyczą problematyki szeroko pojętej humanistyki.
Kolejne dwie serie Zeszytów Naukowych: Zbliżenia Cywilizacyjne i Ekonomia i Zarządzanie ukazują się od 2006 roku. Redaktorem naukowym Zbliżeń Cywilizacyjnych jest dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. PWSZ we Włocławku. Jest to seria wydawnicza, w której swoje artykuły zamieszczają głównie pracownicy Zakładu Administracji oraz zaproszeni autorzy. Redaktorem naukowym trzeciej serii Ekonomii i Zarządzania jest dr inż. Małgorzata Wiśniewska. W niej publikują pracownicy Zakładu Zarządzania oraz zaproszeni autorzy. Zawarte artykuły dotyczą obszarów ekonomii i zarządzania. Poza trzema seriami zeszytów naukowych wydawnictwo uczelniane publikuje monografie, materiały pokonferencyjne oraz skrypty dla studentów. Czynione są starania, by jego publikacje docierały do jak największej liczby czytelników. Od 2010 roku wydawnictwo współpracuje z Kujawską Biblioteką Cyfrową, na platformie której zamieszcza swoje zdigitalizowane publikacje.
Wszystkie informacje o wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.pwsz.wloclawek.pl.


Nowości
wydawnicze
book_detail.php?product_id=112
book_detail.php?product_id=94
book_detail.php?product_id=101
book_detail.php?product_id=110
book_detail.php?product_id=111