Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Monografie i skrypty

Znalezione publikacje: 51.

book_detail.php?category_id=4&product_id=112

Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Studium monograficzne

Studium monograficzne Samorząd terytorialny i rozwój lokalny  pod redakcją Hanny Szczechowicz,  stanowi zbiór 12 opracowań naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i praktyków – pracowników Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które koncentrują uwagę na wybranych sferach działalności samorządu terytorialnego.(…). Autorzy tekstów samorządność traktują  szeroko, upatrując w niej istotny czynnik kreatywności i rozwoju społeczności lokalnych. 

                                                                                                                             prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki

 W artykułach poruszona została zarówno problematyka historyczna (…),  jak również problematyka związana z aktualnymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblach lokalnych oraz szczeblu regionalnym. Zawarte w zbiorze opracowania poruszają zarówno tematykę ogólną – stricte ustrojową, w tym m. in. analizują instytucję nadzoru i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, związków i porozumień komunalnych, jak również poświęcone zostały szczegółowym   kwestiom materialno-prawnym, związanym z funkcjonowaniem struktur samorządowych. ( …) Powiązanie tych różnych wątków obrazuje przede wszystkim wieloaspektowość aktywności samorządowej w naszym systemie prawa administracyjnego. Zmusza również do głębszej refleksji nad dalszym kierunkiem decentralizacji administracji publicznej poprzez rozwój systemu samorządu terytorialnego w Polsce ( …) . Recenzowane studium monograficzne będzie stanowiło ciekawą publikację, która powinna zainteresować zarówno praktyków- samorządowców, jak i przedstawicieli doktryny prawa samorządowego.

     dr hab. Piotr Rączka

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=111

Pogmatwane drogi. Polsko-niemieckie studia o literaturze i kulturze XX wieku

Obszerny tom monograficzny przynosi studia nad wybranymi zagadnieniami nt. literatury i kultury Niemiec i Austrii XX wieku, a także polsko-niemieckich powinowactw literackich. Szczególnie wiele uwagi autor – znany polski germanista, specjalizujący się w bilateralnych relacjach kulturalnych Niemcy-Austria-Polska – poświęca postaci najwybitniejszego tłumacza literatury polskiej w Niemczech – Karlowi Dedeciusowi, a także literaturze niemieckiej na Sląsku. Ciekawym blokiem w książce są wywiady przeprowadzone z czołowymi uczonymi z Polski, Niemiec i Austrii na temat ich twórczości naukowej, grawitującej wokół np. tematyki Zakonu Krzyżackiego czy piśmiennictwa śląskiego XIX i XX wieku. Publikacja stanowi przekrój przez najnowsze badania literaturoznawcze autora i jest cennym przyczynkiem do naszej wiedzy o kulturze niemieckiej minionego stulecia.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=110

Strategia informatyzacji przedsiębiorstw

Skrypt Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa wprowadza studenta w praktyczne zagadnienia informatyzacji przedsiębiorstw. W pracy omawiane są podstawy modelowania biznesowego, różne techniki modelowania biznesowego oraz narzędzia, które temu służą.

Modelowanie biznesowe jest praktyką stosowaną z powodzeniem przez wiele współczesnych przedsiębiorstw, ale mimo wszystko niezbyt znaną. Model biznesowy opisuje kontekst rynkowy przedsiębiorstwa oraz obrazuje rolę firmy w łańcuchu wartości na rynku. Obrazuje również wszystkie zależności firmy z otoczeniem rynkowym. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa obejmuje następujące etapy działania opisane w pracy: analizy przedwdrożeniowa, modelowanie procesów biznesowych, wycena przedsięwzięć IT, wdrożenia systemu.

Analiza przedwdrożeniowa jest analizą potrzeb oraz identyfikacją kluczowych procesów biznesowych co pozwoli dokładnie określić cel i zakres wdrożenia, a przede wszystkim zapewni, że system na końcu realizował będzie rzeczywiste potrzeby biznesu. Cennym elementem książki są proste przykłady praktyczne, pokazujące krok po kroku analizę biznesową przedsiębiorstwa związaną z jego informatyzacją.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=109

Carl und Gerhart Haumptmann-Jahrbuch Bd. IX

Kolejna edycja międzynarodowej serii przynoszącej rozprawy nt. życia i twórczości wybitnych twórców niemieckiego Sląska sprzed II wojny światowej.

Niniejszy tom IX, kończący cykl „hauptmannowski”, zajmuje się wyłącznie starszym z braci-pisarzy Carlem (1858-1921) i grupuje 55 artykułów przedrukowanych z czasopism niemieckich sprzed 1939 roku. Po raz pierwszy czytelnik, zarówno w Niemczech jak i w Polsce, otrzymuje bardzo bogaty i interesujący wybór prac analizujących dorobek twórczy autora „Księgi Ducha Gór”. Publikacja zaopatrzona jest we wstęp oraz  cenne bibliografie umożliwiające dalsze studia nad pisarzem. Zebrane prace są owocem kilkuletnich kwerend wydawcy w archiwach i bibliotekach niemieckich, m.in. w Berlinie, Lipsku, Marbach i Würzburgu. Pozycja bardzo przydatna dla studentów filologii germańskiej i innych specjalności humanistycznych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=105

Dźwięk w pedagogice i terapii

Dźwięk w pedagogice i terapii pod redakcją Lucyny Matuszak to praca zbiorowa składająca się z trzech części.

Pojawia się w niej teza Edwina E. Gordona mówiąca, że rozwój myślenia muzycznego jest analogiczny do rozwoju mowy i jakości wypowiedzi w języku ojczystym. Bardzo ciekawie wyjaśniona została istota improwizacji muzyki.

Klarownie przedstawiono wymiary kreatywności muzycznej dzieci. Opisane są również wybrane działania artystyczne dzieci w odniesieniu do myśli psychologiczno-pedagogicznej. Spotykamy tu bogaty zestaw bibliograficzny.

Duża część artykułów poświęcona jest terapii dźwiękiem. Autorzy opisują własne doświadczenia i przypadki podczas prowadzonych terapii stosując różne programy i źródła dźwięku. Przedstawione treści dotykają wielu dyscyplin naukowych m.in. pedagogiki, psychoterapii, muzykoterapii, psychologii oraz medycyny.

Treści zamieszczonych artykułów ukazują wykorzystanie dźwięku w pracy z człowiekiem na różnym etapie jego rozwoju i o zróżnicowanej kondycji zdrowotnej, co czyni niniejsze opracowanie godne polecenia każdemu czytelnikowi zainteresowanemu stymulacją rozwoju człowieka.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=104

Narzędzia biznesowe w doradztwie zawodowym

Monografia […] uświadamia absolwentom, że podejmując się doskonalenia własnej osobowości nie są osamotnieni w tym zamiarze pomagają im różne instytucje aktywizacji zawodowej, a przede wszystkim nowoczesna wyższa uczelnia, która w programie studiów przewidziała typowe dla rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych zajęcia. Monografia w zwięzły sposób pokazuje narzędzia doskonalenia zawodowego i skutecznego wsparcia na współczesnym rynku pracy, motywując zarazem jednostki jak i instytucje do wspólnego wysiłku na rzecz tworzenia absolwenta wyposażonego w cechy nowoczesnego człowieka, na miarę potrzeb XXI wieku.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=103

"Słowo za słowem" O sprawnośvi językowej i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci. Implikacje językowo-muzyczne do pracy z dzieckiem

Język jest elementem scalającym całą osobowość dziecka, albowiem to umiejętność komunikowania się pozwala nie tylko wchodzić w interakcje, ale też wyrażać siebie, swoje potrzeby i pragnienia, zaznaczając swoją obecność. Mówię więc jestem…. w tej parafrazie odnajdujemy dziecko zarówno jako badacza, ale i twórcę języka. Dziecko ma naturalną potrzebę komunikowania się, eksperymentowania z językiem i szukania wciąż nowych rozwiązań. Naszym zadaniem jest wspieranie aby rozwój mowy dziecka przebiegał harmonijnie, wielozmysłowo i w jak najbardziej naturalny sposób.

Łącząc różne obszary zainteresowań i pól badawczych autorki pokazały jak poprzez zabawę i oddziaływanie polisensoryczne możliwe staje się budowanie kompetencji językowych dzieci.

Książka łączy w sobie teorię i praktykę, porady i wskazania do pracy z dziećmi zarówno dla rodziców jak i dla nauczycieli. Zaproponowane ćwiczenia nie tylko kształtują kompetencje językowe ale i też postawy społeczne nierozerwalnie związane z językiem i procesem komunikacji oraz funkcjonowania w świecie dźwięków – stąd naturalne nawiązanie do muzyki jako jednej z dróg wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=102

"I znów błyszczą moje góry..." Szkice o Carlu Hauptmannie

Tom grupuje studia poświęcone czołowemu  pisarzowi niemieckiego Śląska Carlowi Hauptmannowi (1858–1921), autorowi interesujących powieści, dramatów i poezji. Teksty dowodnie ukazują, iż niesłusznie stoi on od lat w cieniu swojego młodszego brata-pisarza Gerharta, laureata Nagrody Nobla w 1912 roku. W książce publikują swoje szkice autorzy rożnych generacji i o różnych warsztatach badawczych. Głos zabierają  cenieni uczeni polscy i niemieccy, m.in. prof. Anna Stroka (Wrocław) czy prof. Grażyna B, Szewczyk (Katowice). Tom ukazał się pod naukowa redakcja prof. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, specjalisty w zakresie niemieckojęzycznej literatury Śląska. Pozycja zainteresuje szerokie grono odbiorców, m.in. studentów wydziałów humanistycznych czy dziennikarzy.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=101

Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodziezy na przestrzeni dziejów

Wychowanie człowieka nie przebiega w próżni. Kontekst życia młodego człowieka, wpierw dziecka, a następnie młodzieńca ma niekwestionowany wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Środowisko generuje określone postawy, ale też je stymuluje. Nauki społeczne i humanistyczne wskazują na najważniejsze „obszary” spełniania się osoby ludzkiej.

Książka podejmuje ważne i aktualne zagadnienia, zawiera cenne informacje na temat środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży, tych środowisk z przeszłości i tych doby współczesnej. Autorzy w swych artykułach urzeczywistniają ideał naukowości i praxis środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży rewidując teorie współczesne, mocno wyrastające z historii dziejów.

Zaadresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, pedagogów i w ogóle – nauczycieli, nadto psychologów, pracowników pomocy socjalnej, historyków, w tym historyków wychowania, teoretyków i praktyków wychowania, a także do rodziców, podejmujących na co dzień wielkie wyzwanie oraz zadanie odpowiedzialnego trudu wychowywania swoich dzieci. Książkę powinni wziąć do swoich rąk również studentki i studenci pedagogiki. 

Jest to ważna poznawczo i metodologicznie pozycja nie tylko dla studentów pedagogiki, ale dla wszystkich ludzi i podmiotów społecznych, którym zależy na dojrzałym kształcie środowisk wychowawczych dla dojrzałości procesu wychowawczego dzieci i młodzieży.

 

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&product_id=100

Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch Bd. VIII

Kolejny tom międzynarodowej serii „hauptmannowskiej“ przynosi bardzo interesujące opracowanie zagadnienia motywu włoskiej wyspy Capri w twórczości Gerharta Hauptmanna, literackiego laureata Nagrody Nobla w 1912 roku. W uzupełnieniu publikacja zawiera materiały dodatkowe, mianowicie listy i pamiętniki z podróży  pióra Gerharta i jego brata Carla, także pisarza. Książka stanowi całkowicie nowatorskie ujecie nieznanego dotychczas  zagadnienia. Wśród autorów są m.in. tak uznane autorytety naukowe jak profesor Peter Sprengel z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Publikacja przydatna jako materiał dydaktyczny dla studentów filologii germańskiej, a także osób zainteresowanych kulturą Niemiec i Włoch końca XIX wieku.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=4&product_id=112
book_detail.php?category_id=4&product_id=94
book_detail.php?category_id=4&product_id=101
book_detail.php?category_id=4&product_id=110
book_detail.php?category_id=4&product_id=111