Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Monografie i skrypty

Znalezione publikacje: 51.

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=99

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej. Administracja, gospodarka, życie społeczno-polityczne, szkolnictwo 1918-1928

Publikacja poświecona jest jednej z bogatych kart historii Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w II Rzeczypospolitej. Jednego z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Obejmuje fragment krótkiego okresu dziejów w  II Rzeczypospolitej, okresu krótszego niż życie jednego pokolenia, pierwszego dziesięciolecia. Był to czas odbudowy i organizacji życia społecznego w nowych trudnych warunkach, scalania terytorium, systemów politycznych, oświatowych, gospodarczych i prawnych. Publikacja uwzględnia wydarzenia polityczne, kwestie administracyjne, gospodarcze, społeczne i edukacyjne. Stanowi podstawę do refleksji nad przeszłością i cenne odniesienie do teraźniejszości. Poświęcona jest mieszkańcom Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, którzy po raz kolejny zaświadczyli o swojej niezłomnej postawie broniąc niepodległości, a następnie z zaangażowaniem pokonując trudności pierwszego okresu odbudowy państwa polskiego.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=98

Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze

Niezwykle bogata, ale i złożona przeszłość krajów niemieckiego ob­szaru językowego jest niewyczerpanym rezerwuarem interesujących za­gadnień. Mimo licznych rozpraw napisanych w wielu językach na tematy niemiecko-austriacko-szwajcarskie ciągle jeszcze pojawiają się tzw. „bia­łe plamy”, jak również nowe interpretacje niejednokrotnie omawianych już zjawisk i postaci. Ową lukę częściowo wypełnia publikacja „Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowe.”, która ukazuje wielowymiarowy obraz w/w państw na płasz­czyznach: historycznej, politycznej, kulturalnej oraz gospodarczej.
Materiały zawarte w niniejszym tomie zbiorowym są wynikiem rzetelnej kwerendy archiwalnej polskich i niemieckich badaczy, których artykuły wzbogacają wiedzę o licznych aspektach przeszłości i dnia codziennego Niemiec, Austrii i Szwajcarii, także w kontekście państw odległych geograficznie bądź kulturowo. Na kartach książki odnaleźć można artykuły historyków, niemcoznawców, politologów oraz germanistów, którzy na co dzień eksplorują nieznane nauce zagadnienia o dużej rozpiętości chro­nologii czasowej.
Mimo różnorodności materiałów tom stanowi interesujący wybór ciekawych rozpraw naświetlających mało znane aspekty z życia społecznego Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Kontekst multilateralny: Szwe­cja, Rosja, Polska, Francja, Rumunia i Chiny ukazuje wagę międzynarodo­wych powiązań tych państw z krajami niemieckiego obszaru językowego zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Interesującym trendem publikacji są po­nadto rozprawy podejmujące analizę współczesnych zagadnień politycz­nych czy gospodarczych, rozgrywających się niemal na naszych oczach.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=95

Edukacja obywatelska. Rekonstrukcje-krytyka-interpretacje

Książka łączy w sobie historyczną refleksję na temat edukacji obywatelskiej, krytyczną analizę szkolnej edukacji obywatelskiej, uwzględniającą także jej szerszy kontekst społeczno-polityczny oraz propozycje działań wpisujących się we współczesną edukację obywatelską.
Współautorami tego tomu są osoby reprezentujące pedagogikę, politologię, historię i prawo. Fakt ten podkreśla interdyscyplinarność podejmowanej tematyki i nadaje jej szerszą perspektywę, a zarazem zaprasza do dyskusji na temat edukacji obywatelskiej na różnych polach problemowych. Dyskusja ta wydaje się naturalną konsekwencją lektury tej książki, ponieważ Autorzy prezentują w swoich tekstach różne poglądy, perspektywy, posługują się różnymi paradygmatami.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=91

Carl und Gerhart Hauptmann Bd. VII

Publikacja jest kontynuacją międzynarodowych badań nad fenomenem życia i twórczości wybitnego dramatopisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1912 roku, Gerharta Hauptmanna. Głosy zabierają uznani uczeni jak np. prof. Peter Sprengel z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, czy prof. Grażyna B. Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowany krąg odbiorców to filolodzy, w tym studenci germanistyki, kulturo- i teatroznawcy oraz szeroki krąg humanistów śledzących rozwój literatury niemieckiej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=89

Projektowanie obiektowe systemów informatycznych. Część II

Skrypt Projektowanie obiektowe systemów informatycznych jest adresowany do studentów kierunków informatyka i zarządzanie. Skrypt wprowadza studenta w praktyczne zagadnienia obiektowej analizy
i projektowania dużych systemów informatycznych. W skrypcie omawiane są podstawy technologii obiektowych oraz nowoczesne metody projektowania obiektowego i budowy systemów.
Szczególna uwagę poświęcono metodyce The SELECT Perspective, będącej obecnie jednym z wiodących standardów w rozwoju systemów korporacyjnych. Opisano cykl życia, wielowarstwową architekturę i techniki modelowania systemów.
W sposób szczegółowy zaprezentowano techniki wykorzystywane w metodach obiektowych:
  • model użycia (Use Case) - pojęcia aktora, użycia;
  • model obiektów - diagramy klas i obiektów - pojęcia klasy, obiektu, atrybutu, operacji, związku, asocjacji, agregacji, generalizacji;
  • model dynamiczny - diagramy zmiany stanów (STD) oraz scenariusze;
  • model funkcjonalny - diagramy przepływu danych (DFD), diagramy interakcji obiektów;
  • model architektury.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=88

Tożsamość narodowa społeczeństwa polskiego po okresie zaborów. Rozważania na przykładzie archeologii w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym w latach 1906-1950

Opracowanie p. Konrada Jędrzejczyka ukazuje wkład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w rozwój rodzimej archeologii. Towarzystwo Krajoznawcze stanowiło doskonałą przykrywkę do działalności naukowej i badawczej w tamtym okresie. Nie istniała wówczas żadna instytucja, która zajmowałaby się badaniami archeologicznymi. Ponadto, na tym przykładzie, autor stara się zaprezentować ważny proces społeczny rozgrywający się na ziemiach polskich pod zaborami, tak charakterystyczny dla okresu schyłku XIX wieku i początku wieku XX. Mam na myśli podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej poprzez różnego rodzaju działalność społeczną, ale także i naukową. Okazuje się bowiem, że w ważnych dla polskiego narodu momentach dziejowych posługiwano się archeologią w celu uzyskania ideologicznej podbudowy i pozyskania materialnego potwierdzenia egzystencji oraz odrębności kultury polskiej.
W pracy autor stara się pogodzić dwa zasadnicze wątki: szeroko rozumianej działalności archeologicznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i jego wkład do rozwoju archeologii polskiej w okresie I połowy XX wieku oraz ukazanie znaczenia archeologii w procesie utrwalania tożsamości narodowej i w ten sposób kreowania świadomości społecznej. Przekonuje, że odbywało się to dzięki zakładaniu polskich organizacji społecznych, takich jak Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które zdolne było wówczas realizować cele społeczne w nieprzychylnych uwarunkowaniach politycznych. Nie bez znaczenia było angażowanie się określonych grup społeczeństwa  w działania naukowe, czy oświatowe, a przypomnę, że Towarzystwo utworzono w zaborze rosyjskim, gdzie wszelka polska działalność została skutecznie „zduszona” po powstaniu styczniowym.
Praca p. K. Jędrzejczyka ukazuje działalność naukową i popularyzatorską Towarzystwa, co ma odzwierciedlenie nie tyle w poznawczym, co społecznym walorze archeologii. Autor w pracy podejmuje zapomniane w polskiej nauce wątki i wydobywa fakty, które świadczą o skrupulatnym i dokładnym przeanalizowaniu tematu pomimo bardzo skąpej ilości materiału archiwalnego (archiwalia Towarzystwa zostały zniszczone podczas obu wojen). Duża to zasługa poszukiwań podjętych przez Autora w ówczesnych siedzibach oddziałów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz dokładnego zapoznania się z jego czasopismami. W pracy można odnaleźć także wzmianki dotyczące rozwoju polskiego krajoznawstwa, muzealnictwa, historii architektury, a także konserwatorstwa archeologicznego, które wydają się być niezbędne ze względu na szeroki charakter działalności przedmiotowego Towarzystwa.
                                                                                    Prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=87

Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939

Prezentacja fragmentu historii „małej ojczyzny”, jaką jest ziemia dobrzyńska jest nie tylko zbliżeniem dziejów administracji państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także małą panoramą tychże, będącą owocem zainteresowań autorki bliskiej ideom glokalności. Sama ziemia dobrzyńska
z jej tradycjami sięgającymi początków państwowości z pewnością zasługuje na niejedną monografię. Autorka zdecydowała się na syntetyczne zbliżenie form i treści administrowania lokalnego w II RP, analizując poszczególne i dostarczając przesłanek do porównania z administracją nie tylko III RP. Czytelnik z pewnością znajdzie wiele informacji i sugestii, które pozwolą na inne spojrzenie na te fragmenty historii.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=86

Nauczyciel współczesnej szkoły. Oczekiwania - kompetencje

Prezentowana książka jest zbiorem 16 tekstów rozmieszczonych w dwóch częściach. Część pierwsza „Oczekiwania wobec osoby nauczyciela i jego kompetencji i druga „Kompetencje współczesnego nauczyciela”. Zamieszczone teksty zawierają pewne myśli krytyczne, propozycje pewnych rozwiązań związanych ze szkołą i funkcjonowaniem nauczyciela.
Treści artykułów dotyczą problematyki nauczyciela wobec dynamiki wyzwań i zadań otoczenia społecznego i edukacji. Przedstawione teksty są zróżnicowane treściowo, metodologicznie i formalnie. Zróżnicowana jest także metodyka podejść badawczych: od podejścia hermeneutycznego, poprzez sondaże empiryczne, do prób badań projektowo-wdrożeniowych i opisów doświadczeń nauczycielskich, aż do uwag dyskusyjnych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=85

Projektowanie strukturalne systemów informatycznych. Część I

Skrypt Projektowanie strukturalne systemów informatycznych jest adresowany do studentów kierunków informatyka i zarządzanie.
Projektowanie systemów informatycznych jest stale rozwijającą się dziedziną inżynierii oprogramowania, mającą na celu skuteczne i efektywne zebranie oczekiwań wobec rozwiązań informatycznych oraz opracowanie na ich podstawie koncepcji docelowego rozwiązania informatycznego.
W skrypcie student znajdzie cenne informacje na temat metod projektowania systemów informatycznych w oparciu o strukturalne metody projektowania. Skrypt zawiera następujące charakterystyki: procesu analizy
i jej miejsca w procesie cyklu projektowania systemów, metod analizy systemów (strukturalną i obiektową) oraz narzędzi wspomagających proces analizy projektowanego systemu.
Skrypt pozwoli zrozumieć stosowane w praktyce inżynierskiej metody projektowanie dużych systemów bazodanowych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=84

Dziecko i literatura we współczesnym świecie

Literatura dziecięca dla ludzi dorosłych jest czymś, co utraciliśmy i co nigdy nie powróci, jest czymś miłym, nostalgicznym, barwnym i wzruszającym. Pamięć eliminuje wszystko, co było w nich złe i budziło nasze negatywne emocje i doznania, a zachowuje tylko malownicze krajobrazy i barwne, wzruszające zakończenia. W prezentowanej monografii można znaleźć artykuły osób, które w sposób bezpośredni, wynikający z ich pracy zawodowej uczestniczą w przekazywaniu treści zawartych w bajkach, basniach małym dzieciom, tym samym wzbogacając wiedzę i wyobraźnię. Są to więc autorzy, którym bliska i znana jest tematyka związana z dzieckiem i literaturą skierowaną do najmłodszego odbiorcy.

 

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=112
book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=94
book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=101
book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=110
book_detail.php?category_id=4&productsPage=2&product_id=111