Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Publikacje pokonferencyjne

Znalezione publikacje: 17.

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=114

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce to publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej, organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Administracji we współpracy z Biurem Karier oraz laureatów Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich zorganizowanego przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów PWSZ we Włocławku.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=97

Dzieje biurokracji

      Publikowany tom jest przede wszystkim owocem obrad V Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, które odbyło się w Toruniu i Włocławku w dniach 21-24 czerwca 2012 r. Zaprezentowane tam referaty zostały uzupełnione szeregiem dodatkowych prac.
     Ta fundamentalna, licząca prawie 850 stron publikacja prezentuje rezultaty prac badawczych wielu naukowców z różnych dyscyplin (historia, prawo, socjologia, archiwistyka) z Gruzji, Polski, Rosji i Ukrainy i z wielu uczelni od Archangielska po Olsztyn.
Zawarte w pracy artykuły są prezentowane w języku polskim i rosyjskim. Całość została podzielona według kryterium problemowo-chronologicznego. Część pierwsza poświęcona jest teorii biurokracji i administracji, część druga – prebiurokracji, część trzecia – najobszerniejsza - biurokracji monarchii; część czwarta – biurokracji komunistycznej, a część piąta – ostatnia - biurokracji republiki. W sumie dzieło zawiera artykuły 55 autorów.
    Całość odpowiada wszystkim standardom prac naukowych. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane, każdy z nich zawiera streszczenie w języku angielskim, artykuły pisane po rosyjsku – dodatkowo streszczenie w języku polskim, z kolei artykuły uczonych rosyjskich i ukraińskich pisane po polsku są opatrzone dodatkowym streszczeniem w języku rosyjskim.
   Całość zamyka obszerna bibliografia.

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=92

Wyzwania gospodarcze polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Konferencja studencka pt. „Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”, organizowana w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbyła się w tym roku już po raz piąty. Z uwagi na szeroką przestrzeń tematyczną, wzorem lat ubiegłych również i w tym roku, studenci prowadzili dyskusje i opublikowali swoje prace, w trzech sekcjach naukowych w ramach kierunków: Zarządzanie, Administracja i Informatyka.
Część pierwsza monografii poświęcona jest problematyce szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz światowej i krajowej sytuacji gospodarczej.
W drugiej części zaprezentowano referaty z zakresu administracji publicznej i roli, jaka odrywa w obszarze rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ich kompetencji, wpływu struktury budżetu gmin na rozwój lokalny, systemu kształtowania obciążeń podatkowych, jak również tak ważne kwestie jakimi są zagadnienia związane z funkcjonowaniem gmin.
Trzecia część monografii zawiera publikacje studentów kierunku Informatyka, którzy stworzyli w ramach swojej sekcji wielowątkową przestrzeń merytoryczną, wskazując tym samym zastosowanie rozwiązań w praktyce.
Ostatnia część zawiera referaty studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na temat outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach oraz franchisingu, jako bezinwestycyjnego sposobu rozwoju przedsiębiorstw.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=80

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Kilka lat temu w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku narodziła się inicjatywa zorganizowania naukowej konferencji, która byłaby forum wymiany poglądów i prezentacji dokonań studentów. Prezentowany tom oddaje porządek konferencji, w trakcie której praca odbywała się w sekcjach naukowych działających w ramach wymienionych kierunków. Anonsując jednak treści merytoryczne warto pokusić się o ukazanie ich w nieco innym porządku. Takie ujęcie pozwoli zwrócić uwagę na bardzo ciekawy fakt – młodzi autorzy prezentują bardzo szerokie spektrum zainteresowań ale jednocześnie, mimo tej różnorodności, sięgają po problematykę, która układa się w logiczne całości, niezależnie od reprezentowanego kierunku studiów. Dowodów na to dostarczają prace studentów uczelni włocławskiej i tarnobrzeskiej rozważające kwestie istotne dla odniesienia sukcesu przez organizację.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=67

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Publikacja pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce owocem konferencji naukowej zorganizowanej po raz trzeci przez Instytut Nauk Społecznych i Informatyki pod tym samym tytułem. Składa się z trzech części.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=62

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Prezentowana publikacja jest materialnym pokłosiem studenckiej konferencji naukowej pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnym świecie, która odbyła się dnia 8 czerwca 2010 roku... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=30

Przeszłość teraźniejszość o przyszłość integracji europejskiej

Praca zbiorowa pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Teksty składające się na niniejszy tom obejmują trzy zasadnicze części, które odnoszą się, w mniejszym lub większym stopniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej, określanej mianem „tworu bez właściwości”, którego wizji wielu teoretyków nie jest w stanie precyzyjnie i konkretnie określić. 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=23

Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych

Prezentowany tom pt. Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych jest pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w dniach 15-16 kwietnia 2008 roku... czytaj dalej

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=31

Tożsamość europejska - wielokulturowość, globalizacja

Niniejszy zbiór tekstów Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja zawiera publikacje, których autorzy skoncentrowali się w swoich wypowiedziach na trzech podstawowych kwestiach, a mianowicie: uniwersalizacja i multikulturowość, konteksty tożsamości obywatelskiej i kulturowej, geopolityka i globalizacja... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=26

Glottodydaktyczna implikacja we współczesnych badaniach germanistycznych

Niniejszy tom prezentuje referaty, które zostały wygłoszone na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, zorganizowanej w dniach 25-26 kwietnia 2006 roku przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku...czytaj dalej 

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=6&product_id=111