Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=84

Dziecko i literatura we współczesnym świecie

Literatura dziecięca dla ludzi dorosłych jest czymś, co utraciliśmy i co nigdy nie powróci, jest czymś miłym, nostalgicznym, barwnym i wzruszającym. Pamięć eliminuje wszystko, co było w nich złe i budziło nasze negatywne emocje i doznania, a zachowuje tylko malownicze krajobrazy i barwne, wzruszające zakończenia. W prezentowanej monografii można znaleźć artykuły osób, które w sposób bezpośredni, wynikający z ich pracy zawodowej uczestniczą w przekazywaniu treści zawartych w bajkach, basniach małym dzieciom, tym samym wzbogacając wiedzę i wyobraźnię. Są to więc autorzy, którym bliska i znana jest tematyka związana z dzieckiem i literaturą skierowaną do najmłodszego odbiorcy.

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=83

Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej

Tom grupuje najbardziej reprezentatywne prace naukowe i eseistyczne polskich autorów, powstałe na przestrzeni ostatnich stu lat. Czytelnik uzyskuje po raz pierwszy możliwość poznania ciekawego życia i wybitnych dzieł prozatorskich, dramatycznych i poetyckich jednego z najważniejszych twórców niemieckich na Śląsku. Różnorodność warsztatu naukowego poszczególnych tekstów podnosi atrakcyjność publikacji. Głos zabierają czołowi znawcy literatury niemieckiej w Polsce.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=82

Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch Bd. VI

Publikacja jest kontynuacją cyklu rozpraw o wybitnych pisarzach niemieckich na Śląsku. Swoje artykuły zamieszczają niemieccy i polscy znawcy dzieła Carla i Gerharta Hauptmannów, m.in. ceniony edytor dzieła Gerharta – prof. Peter Sprengel z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (rozmowę z nim zamieszcza prof. K. A. Kuczyński). Pozycja przydatna dla osób zainteresowanych literaturą niemiecką I-szej połowy XX wieku, w tym studentów filologii germańskiej.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=78

Rozważania wokół dylematów współczesnej pedagogiki

 

Prezentowana publikacja jest wyrazem zainicjowanej i zorganizowanej w środowisku naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku wymiany myśli i refleksji nad bieżącymi problemami współczesnej pedagogiki.

Monografia wyróżnia się szeroką problematyką artykułów, aktualnością poruszanych w nich problemów dla współczesnej, pedagogicznej teorii i oświatowej praktyki, oryginalnością podejść do ich rozwiązania.

Warto zauważyć, że redaktor wydania, dr Barbara Moraczewska przemyślanie podeszła do wyboru artykułów naukowych i bardzo udanie skomponowała kolejność ich usytuowania, odpowiednio do wartości poruszanych problemów. Takie podejście umożliwia czytelnikowi wejść do twórczego laboratorium badaczy, śledzić logikę naukową w poszukiwaniu dróg rozwiązywania określonych problemów.

Omawiane w prezentowanej monografii zagadnienia w kontekście tytułowych dylematów współczesnej pedagogiki nie mają precedensu w polskim piśmiennictwie naukowym, dzięki czemu może stać się wartościowym źródłem wiedzy dla zainteresowanych rodziców, nauczycieli i terapeutów, wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=76

Wspomnienia pracowników (2002-20120

Wspomnienia pracowników (2002-2012) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wydane zostały z okazji 10-lecia istnienia i rozwoju włocławskiej Uczelni. Jest to oryginalne, jubileuszowe wydawnictwo, dotyczy bowiem tych, którzy najwcześniej, od samego początku byli zatrudnieni i częstokroć w dalszym ciągu pracują na Uczelni. Wśród 17 opublikowanych wspomnień autorami są profesorowie, doktorzy, wykładowcy oraz pracownicy administracji. Można ich określić jako pionierów, zasłużonych nierzadko wobec tego wszystkiego, co Uczelnia obecnie reprezentuje. Dzięki autorom wspomnień zachowana została pamięć o tym, jak  trudne były początki, jak mozolnie, ale skutecznie włocławska PWSZ pokonywała napotykane trudności oraz jakimi działaniami i przedsięwzięciami osiągnięto zaszczytny tytuł „Uczelni Liderów”.

 

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=75

Księga Jubileuszowa. X-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 2002-2012

Księga Jubileuszowa X-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 2002-2012, stanowi twórcze rozwinięcie i kontynuację wcześniejszej Księgi Jubileuszowej PWSZ. Początki istnienia i działalność 2002-2007. Na 319 stronach i w dziesięciu rozdziałach zilustrowano kolejny etap rozwoju PWSZ, wyróżniony wysoką oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zamieszczono dokumentację ukazującą umacnianie skutecznego zarządzania Uczelnią, utrwalanie jej pozycji dydaktyczno-naukowej, zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz znaczenie i oddziaływanie PWSZ na lokalne i regionalne środowisko społeczne. Zaprezentowano także notki biograficzne pracowników dydaktyczno-naukowych i administracji, szczególnie zasłużonych dla Uczelni w okresie minionego dziesięciolecia.

Księgę Jubileuszową kończy zestawienie absolwentów za lata 2002-2011 uszeregowanych według kierunków, specjalności i specjalizacji kształcenia.

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=74

Nauczyciel we współczesnej szkole. Zmiana-zadania-rozwój

Książka stanowi interesującą monografię poświęconą nauczycielowi. Składa się z trzech części integralnie ze sobą powiązanych. Pierwsza, poświęcona jest problemom ukazującym nauczyciela w świetle reformy edukacyjnej. Druga, obejmuje dyskusję nad zmieniającą się rolą nauczyciela we współczesnym świecie, a trzecia, dotyczy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Prezentowane w publikacji treści są ważne dla ukazania problemów towarzyszących przygotowaniu nauczyciela do pracy.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=73

Moralny obraz społeczeństwa polskiego w realiach PRL. Twórczość prozatorska kazimierza orłosia w latach 1958-1970

Autor rozprawy wykazuje, że system wartości Kazimierza Orłosia ugruntował się w rezultacie sprzeciwu wobec prób zinstrumentalizowania literatury. Pisarz po prostu sprzeciwił się poglądowi, że u podstaw przekonań o charakterze ideologicznym mogą tkwić przesłanki etyczne. W centrum zainteresowania postawił problem wrażliwości moralnej jednostki i jej zdolność (bądź niezdolność) wartościowania.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=72

Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie Dyrektyw eamowych w sprawie odpadów

Dr  Karolina Karpus w monografii pt. „Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów” podjęła bardzo aktualną tematykę. Autorka stara się analizować trzy elementy - gospodarkę odpadami, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i źródła prawa europejskiego. Ponadto wykazuje wyjątkową skrupulatność i rzetelność, zarówno co do doboru tych orzeczeń, jak i co do ich wykorzystania. Zaś za szczególnie cenne należy uznać analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=71

Habt herzlichen Dank für Eure Freundschaft… Menschen um Gerhart Hauptmann

Tom zbiorowy, trzeci z serii „Gerhart Hauptmann i krąg jego znajomych”, opracowany przez Klausa Hildebrandta (Norymberga) i Krzysztofa A. Kuczyńskiego (Włocławek-Łódź). Zawiera kilkanaście artykułów pióra czołowych znawców przedmiotu (z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski), które kreślą portrety wybitnych ludzi polityki, kultury i gospodarki Niemiec okresu pierwszej połowy XX stulecia. Ukazują one duże spektrum przyjaciół i znajomych wielkiego pisarza, a także ich pola działalności. Nierzadko są to pionierskie eseje, przypominające zasłużone, a czasem zapomniane sylwetki.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=3&product_id=111