Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 
 
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne, ISSN 1731-2221
(pierwszy tom ukazał się w 2003 r.)
 
Redaktor naukowy - dr hab. Jan Majer, prof. PWSZ we Włocławku

Redaktor naczelny - dr Ernest Kuczyński

Rada programowa:
- prof. dr hab. Bogusław Drewniak (Gdańsk),
- prof. dr hab. Bonifacy Miązek (Austria),
- prof. dr hab. prof. dr hab. Anna Stroka (Wrocław),
- prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Poznań),
- dr hab., prof. UŁ Ewa Waniek-Klimczak (Łódź)


Stali recenzenci:
- prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski (Łódź),
- prof. dr hab. Lech Kolago (Warszawa),
- prof. dr hab. Katarzyna Grzywka (Warszawa),
- prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk (Katowice),
- prof. dr hab. Jadwiga Uchman (Łódź)


Procedura recenzowania
Procedura recenzowania artykułów w zeszytach naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi na przykład w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce” wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Rady Wydawniczej.
W przypadku złożenia do druku artykułów napisanych w języku obcym do ich oceny powołuje się recenzenta, który jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor). Recenzent zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z recenzowanym dziełem oraz starannie, rzetelnie i uczciwie dokonać oceny jego wartości profesjonalnej i poznawczej w odniesieniu do aktualnego poziomu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki oraz wymagań stawianych recenzentom. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku.
Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.
Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:
- oryginalność pracy;
- wartość merytoryczna;
- baza źródłowa;
- cytowana literatura i orzecznictwo;
- warsztat naukowy.
Nowości
wydawnicze
book_detail.php?product_id=112
book_detail.php?product_id=94
book_detail.php?product_id=101
book_detail.php?product_id=110
book_detail.php?product_id=111